Aktualności


LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS


Święty Paweł w Liście do Filipian pisał o Panu Jezusie: „Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych."

Syna Bożego określano na wiele różnych sposobów, ale to właśnie pod imieniem Jezus odbiera największą cześć. Hebrajskie imię Jehoszua, czy w krótszej wersji Jeszua, jest imieniem teoforycznym, zawiera w sobie imię Boga. Oznacza „Jahwe zbawia", lub „Jahwe jest zbawieniem". Mówi zatem o posłannictwie Syna Bożego, o Jego misji. Wersja polska imienia – Jezus – wywodzi się z przekształconych tłumaczeń hebrajskiego Jeszua na greckie Iesous , łacińskie Iesus i polskie Jezus.

Imię Boga jest narzędziem zbawiania i ma olbrzymią moc. Chrystus zapewnia o tym solennie, mówiąc: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie".

Imię Boga jest narzędziem zbawiania i ma olbrzymią moc. Chrystus zapewnia o tym solennie, mówiąc: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie".

W imię Jezusa uczniowie będą wyrzucać złe duchy, będą mówić nowymi językami, będą brać do rąk węże i nie zaszkodzi im wypita trucizna, będą leczyć chorych, nakładając na nich ręce, jak opisuje czasy przyszłe ewangelista Marek.

Kult imienia Jezus jest bardzo żywy w tradycji Kościoła. Wielką czcią otaczał je żyjący w IV wieku św. Efrem. W kazaniach wysławiał imię Jezusa św. Jan Chryzostom. Piękną modlitwę do imienia Jezus napisał św. Anzelm z Canterbury, a św. Bernard z Clairvaux układał na Jego cześć wspaniałe hymny. Kult imienia Jezus propagowali potem franciszkanie.

Działalność św. Bernardyna ze Sieny w XV wieku zapoczątkowała całkiem nowy rozdział w dziejach czci oddawanej imieniu Jezus. Ten wybitny kaznodzieja w każdej mowie wołał: „O Imię Jezusa, wyniesione ponad wszelkie imię! O Imię zwycięskie!". Zawsze nosił tabliczkę z wypisanym złotymi literami imieniem Pana. Cześć imienia Jezus szerzył w całej Europie św. Jan Kapistran. Św. Joanna d'Arc wszystkie swoje listy podpisywała imieniem Pana, a w chwili konania trzykrotnie wypowiedziała imię „Jezus". Bł. Władysław z Gielniowa każde swoje kazanie rozpoczynał od imienia Jezus. Św. Ignacy Loyola chciał, by jego zakon nosił imię Jezusa, nazywając go Towarzystwem Jezusowym, a w herbie zakonu umieścił monogram imienia Pana – litery IHS. O powszechności kultu świadczy Litania do Imienia Jezus, która powstała w XV wieku i została zatwierdzona przez papieża Sykstusa V (+1590), a także to, że niemal we wszystkich krajach świata chrześcijanie pozdrawiają się słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

Odpowiadając na zachętę naszego Zbawiciela kierujmy do Niego nasze prośby, posługując się w modlitwie słowami litanii do Najświętszego Imienia Jezus. Wypowiadanie z miłością kolejnych wezwań i tytułów, rozpoczynających się od Imienia Jezusa, uczymy się zwracać do Niego ze czcią i uwielbieniem. Dzięki tej modlitwie nasza relacja z Nim staje się jeszcze głębsza i bliższa, ponieważ pozwala nam On zwracać się do siebie po imieniu, jak do Przyjaciela i bliskiej naszemu sercu osoby.

W Kościele katolickim święto imienia Jezus obchodzone jest od XVI wieku. Do niedawna obchodzone było 1 stycznia jako święto nadania imienia Jezusowi ósmego dnia po narodzeniu, a obecnie 3 stycznia jest dniem wspomnienia i czci Najświętszego Imienia Jezus.